lekarz psychiatra
mapa strony psychiatry lekarz łódź lekarz łódź
piotr gałecki

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zaraz po studiach rozpocząłem pracę jako nauczyciel akademicki, na początku w Zakładzie Fizjologii Człowieka, a następie od 2002 roku w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W roku 2010 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2012 zostałem mianowany na stopień profesora nadzwyczajnego.

Psychiatrię mam zaszczyt praktykować w jednym z najlepszych zespołów terapeutycznych składających się z doświadczonych psychiatrów i psychologów. Osób z wieloletnim stażem klinicznym i praktycznym, podpartym najnowszą wiedzą naukową. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi jest obecnie jednym z najbardziej prężnych ośrodków naukowych zajmujących się psychiatrią w Polsce.

choroba schizofrenia
Schizofrenia jest najbardziej zagadkowym i najgłębszym ze wszystkich zaburzeń psychicznych. W chorobie tej umiejętność rozpoznawania rzeczywistości, reakcje emocjonalne, proces myślenia, formułowanie sądów oraz umiejętność porozumiewania się ulegają takiemu pogorszeniu, że funkcjonowanie pacjenta jest znacznie utrudnione.W większości przypadków występują też omamy i urojenia.

Schizofrenia jest przyczyną poważnych zmian w psychicznymi społecznym funkcjonowaniu chorych osób. U części chorych zmianyte mogą mieć charakter przemijający, ale w większości przypadków powracają co jakiś czas, lub przechodzą w proces przewlekły. Stopniowe pogarszanie się stanu osoby cierpiącej na schizofrenię nie jest nieuchronne.

Pojawianie się nowych leków neuroleptycznych, a także oddziaływanie psychoterapeutyczne i psychorehabilitacyjne dają dużą nadzieję w kwestii leczenia schizofrenii.

Kluczową rolę w terapii odgrywa profesjonalnie zlecona i kontrolowana klinicznie farmakoterapia nowoczesnymi lekami przeciwpsychotycznymi. Obecnie można prowadzić leczenie stosując np. preparaty w formie depot (incjekcja leku co 2 – 4tygodnie), bez potrzeby leczenia doustnego.Tak prowadzona terapia minimalizuje skutki uboczne leczeniai dodatkowo pozwala pacjentowi prawidłowo funkcjonować zawodowo, rodzinnie i społecznie.

Główne objawy schizofrenii:

  • omamy słuchowe/wzrokowe,
  • uczucie owładnięcia (przekonanie, że ktoś kieruje naszym zachowaniem),
  • urojenia oraz inne zaburzenia myślenia (poczucie, że myśli są nasyłane lub odciągane z mózgu, że inni mogą je słyszeć),
  • zmiany emocji - uczucia stają się mgliste lub mniej jasne i mogą być opisywane jako „spłycone”, spadek inicjatywy i energii, lęk, przygnębienie, rozdrażnienie,
  • wycofanie z kontaktów z innymi,
  • trudności z koncentracją,
  • zaburzenia snu i odżywiania,
  • brak dbałości o higienę osobistą.

Schizofrenia należy do najczęstszych chorób psychicznych. Zapada na nią około 1% ogółu ludności, a choroba ta występuje we wszystkich częściach świata i u wszystkich ras ludzkości, niezależnie od kręgu kulturowego, czy statusu społecznego. Początek choroby przypada najczęściej pomiędzy15 a 35 rokiem życia. Wcześniejszy początek jest obserwowany częściej wśród mężczyzn niż kobiet. Częściej też chorują osoby urodzone w porze zimowej i wczesno-wiosennej. Odsetek nawrotów ostrych objawów choroby wynosi w okresie dwóch lat 40% u chorych systematycznie zażywających leki i 80% u osób, które samowolnie zaprzestały ich przyjmowania. Rokowanie u kobiet jest zazwyczaj lepsze niż u mężczyzn.

psychiatra łódź
Prywatny Gabinet Psychiatryczny ul. Kopernika 62, lok. 37 90-553 Łódź
poniedziałek i czwartek od godz. 15.00 Umawianie wizyt telefonicznie po 17.00, tel.: 508 919 768